Javni sektor

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala
Rok za podnošenje zahtjeva: 30.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 350.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 1.000.000,00 HRK do 50.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine)
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=bd6b948f-f4c9-46a3-b0c6-43057c30b4da


Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 85.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 800.000,00 do 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Komponenta 2 – Prijavitelj: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; Obvezni partner: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi prijavitelja); Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice
Izvor: https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/4887


Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju 2019.
Rok za podnošenje zahtjeva: do 31.12.2019. ili do iskorištenja sredstava
Raspoloživa sredstva: 5.800.000,00 HRK
Iznos potpore: do 200.000,00 HRK po korisniku
Intenzitet potpore: do 40% opravdanih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
Izvor: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/


„Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“
Rok za podnošenje zahtjeva: do 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 616.200.000,00 HRK
Iznos potpore: od 400.000,00 HRK do 15.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici:  Ustanove, mikro poduzetnici, mali poduzetnici i srednji poduzetnici, Organizacije civilnog društva,
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c76-8ab3-bd6c7e73c09a


Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.03.2020.
Raspoloživa sredstva: 25.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 200.000,00 do 1.000.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave – osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola) koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105% prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za razdoblje 2014 – 2016. godina
Obvezni partner:  javne osnovne školekoje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti ispod 105% (skupina I., II. i III.)
Izvor: https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2019-2020/11085


Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada
Rok za podnošenje zahtjeva: od 05.09.2019 (od 9:00) do 31.12.2022 ili do iskorištenja raspoloživih sredstava
Raspoloživa sredstva: 250.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 60.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine)
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=bc555158-7126-4b27-ab4b-95b4c5b72760


Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.11.2019
Raspoloživa sredstva: 69.713.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima, privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom zakonu
Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-v-a-italija-hrvatska-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-strateski-poziv/

Back to top button