3. LAG natječaj M1

Pitanje 1:

Poštovani

Može li podnositelj prijave biti osoba koja trenutno uopće nije član OPG-a, a ispunjava sve druge uvjete i postati nositelj po odobrenju potpore?
Ako da, može li to biti osoba s različite adrese, te bi po preuzimanju nositeljstva OPG promijenio sjedište, a novo sjedište bi i dalje bilo na području LAG-a?
Možete li okvirno reći kada bi se mogli očekivati prvi rezultati ovog natječaja, kako bi korisnik znao da će, ako ne bude odabran, moći na vrijeme povući prijavu i prijaviti se na nacionalni natječaj koji je najavljen za 1.kvartal 2021. God. ?

Odgovor:

Ako mladi poljoprivrednik u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nije registriran kao nositelj/član poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, mora to postati najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate, a ne kasnije od 9 mjeseci nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava. Mladi poljoprivrednik je u obvezi u cijelosti preuzeti poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za koje je dostavio potvrdu, te dostaviti novu potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO za preuzeto gospodarstvo najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate. Također, prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu, mladi poljoprivrednik mora priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva i mladog poljoprivrednika. Osoba koja preuzima poljoprivredno gospodarstvo/obrt mora imati prebivalište na području LAG obuhvata u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.
Prvi rezultati natječaja mogu se očekivati u drugom kvartalu 2021. godine.


Pitanje 2:

Poštovani, molimo odgovore na pitanja vezano za  3. LAG natječaj za provedbu mjere 1 „Potpora generacijskoj obnovi u poljoprivredi”  

  1. Na što se odnosi pitanje  I.2.  iz Obrasca  A Prijavni obrazac:   “PODATCI O ŽIRO RAČUNU (navedite broj žiro računa koji je naveden u BON-2/SOL-2)” budući da  BON-2/SOL-2  nije naveden u popisu obvezne dokumentacije
  2. Kod pitanja I.3. Obrasca  A Prijavni obrazac:  “PODATCI O ODGOVORNOJ OSOBI Upišite podatke osobe ovlaštene za zastupanje/odgovorne osobe od strane korisnika”: Ako je nositelj projekta mladi poljoprivrednik koji još nije nositelj niti član gospodarstva da li upisuje svoje podatke (podatke budućeg nositelja) ili podatke o trenutnoj odgovornoj osobi OPG-u za koji podnosi zahtjev?
  3. Da li  dokumentacija iz točke 9. Priloga I (“Ugovor ili drugi pravovaljani dokument.…..”.) mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili su dovoljni potpisi na originalnom dokumentu?
  4. Može li 10 bodova po kriteriju 6  ostvariti korisnik koji u svojim resursima ima vinograd grožđa sa ZOI, što je vidljivo iz potvrde o ekonomskoj veličini, uz uvjet da se dio ulaganja odnosi i na tu kulturu?
  5. Obzirom da je u pojašnjenju kriterija 3 (“Inovativnost.. “...Uvođenje novog/unaprijeđenog tehničko – tehnološkog procesa aktivnosti kojima se postojeći tehnološki proces;”) navedeno da se isti ne može ispuniti aktivnošću kupnje mehanizacije: Može li se za ostvarenje bodova po ovom kriteriju priznati kupnja opreme i/ili strojeva za poljoprivrednu proizvodnju, bilo da se radi o automatizaciji/informatizaciji li opremi koja doprinosi  smanjenju troškova i povećanju produktivnosti; uz odgovarajuće obrazloženje ?

Odgovor:

  1. Pod „Podaci o žiro računu“ potrebno je upisati IBAN žiro računa nositelja projekta.
  2. Ukoliko je nositelj projekta mladi poljoprivrednik koji planira preuzeti poljoprivredno gospodarstvo isti upisuje vlastite podatke prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu.
  3. Dokumentacija iz točke 9. Priloga I. ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, ali je potrebno da ga potpiše trenutni nositelj PG-a i mladi poljoprivrednik.
  4. Navedeno je prihvatljivo uz poštivanje svih drugih odredbi pravilnika i natječaja.
  5. Kupnja opreme i/ili strojeva za poljoprivrednu proizvodnju može se smatrati inovacijom ukoliko je iz obrazloženja i poslovnog plana razvidno da aktivnost rezultira uvođenjem novih ili unaprjeđenjem postojećih tehnologija i tehnika ili unaprjeđenjem/uvođenjem novog tehničko – tehnološkog procesa kako je propisano u točki 13. Priloga I. i obrazloženju kriterija 3. Priloga VII. Natječaja.
Back to top button