Novosti

Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za program razvoja otoka u 2020. godini

Iznos sufinanciranja po prijavitelju: do 2.000.000,00 kn

Sufinanciranje: 70 – 95%

 

Prihvatljivi prijavitelji:

–          jedinice lokalne samouprave na otocima i poluotoku Pelješcu;

–          jedinice lokalne samouprave na kopnu koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju jedan ili više otoka;

–          jedinice regionalne (područne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju prije navedene jedinice lokalne samouprave s time da lokacija provedbe projekta mora biti isključivo na naseljenim otocima ili poluotoku Pelješcu.

 

Prihvatljivi projekti koje prijavitelji mogu prijaviti moraju se odnositi na objekte iz sljedećih područja:

  1. socijalna i komunalna infrastruktura:

a)      jaslice i dječji vrtići, škole, domovi zdravlja i ambulante, domovi za starije i nemoćne

b)      objekti koji se grade/rekonstruiraju po principu energetske učinkovitosti (osim javne rasvjete)

c)      sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, desalinizatori, sustavi oborinske i fekalne odvodnje (cjevovodi do max Ø 400 mm), biopročistači,

d)      podzemni spremnici za smještaj tipskih kontejnera za selektiranje komunalnog otpada

e)      osnovna infrastruktura do ili unutar poduzetničkih zona (prometna, komunikacijska, energetska, vodovod i odvodnja)

  1. razvojna infrastruktura:

a)      stavljanje u funkciju postojećih (proizvodnih) subjekata (mala brodogradilišta, uljare, solane, vinarije, destilerije, sušare, objekti za preradu ribe, ostali objekti za preradu prehrambenih sirovina, nove usluge)

b)      izgradnja novih proizvodnih subjekata u funkciji revitalizacije tradicijskih djelatnosti korištenjem lokalnih znanja i inovativno-inovacijskih pristupa(mala brodogradilišta, uljare, solane, vinarije, destilerije, sušare, objekti za preradu ribe, ostali objekti za preradu prehrambenih sirovina, nove usluge)

  1. objekti društvene namjene i prateća infrastruktura:

a)      školske sportske dvorane i drugi objekti za sportske aktivnosti, domovi kulture, društveni domovi, muzeji, knjižnice, kino dvorane

b)      nerazvrstane ceste i ulice s pripadajućim objektima, nogostupi, lučice i rive lokalnog značaja, zelene površine/parkovi, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično, školska igrališta, dječja igrališta, trgove, tržnice, šetnice, pješačke i turističke/poučne staze, vidikovci i biciklističke staze, tematski parkovi c sakralni objekti, mrtvačnice

  1. ostalo:

a)      klizišta

b)      javna rasvjeta (prvenstvo – energetski učinkovita) c objekti oštećeni elementarnim nepogodama

 

Rok za podnošenje prijava: 04.03.2020.

Više informacija na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 

Izvor: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/Otoci%20i%20priobalje/Razvoj%20otoka%202020//Program%20razvoja%20otoka%20u%202020.%20UPUTE%20PRIJAVITELJIMA.pdf

Back to top button