Novosti

Objavljen prvi natječaj za operaciju 3.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“.

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:
a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje
b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje
c) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017., a Natječaj i potrebnu dokumentaciju možete pogledati u nastavku ili preuzeti ovdje.

KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001

URBROJ: 343-0100/01-17-123

Na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 111/2015, 33/2017), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« – provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje« .

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 111/2015, 33/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 1. Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno članku 7. Pravilnika.
 2. Lista prihvatljivih troškova je Prilog I ovog natječaja koji je njegov sastavni dio.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

 1. Sredstva javne potpore iznose ukupno 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 2. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova koji su predmet tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje «.
 3. Intenzitet javne potpore određen je člankom 5. stavak 6., Pravilnika.
 4. Najviši iznos javne potpore propisan je člankom 5. stavkom 3. Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

 1. Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
 2. Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz EPFRR Mjera 03 Podmjera 3.1. koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
 3. Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom III. ovoga Natječaja koji je njegov sastavni dio.
 4. Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti pečatom i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8. ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (datum, sat, minuta, sekunda), s naznakom: „NATJEČAJ ZA PODMJERU 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« – provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje « na sljedeću adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za ruralni razvoj

Služba za mjere ruralnog razvoja

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

Tel: 01/6002-700

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

(1) Zahtjev za isplatu predujma za tip operacije 3.1.1. korisnik može podnijeti nakon zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava. Korisnik može putem Zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje i to do 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Zahtjev za isplatu predujma podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za tip operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje «, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV. ovoga Natječaja koji je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma s valjanom Bankarskom garancijom/Zadužnicom u stopostotnoj vrijednosti zatraženog predujma, u izvorniku, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: „NATJEČAJ ZA PODMJERU 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« – provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje « na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za ruralni razvoj

Služba za odobrenje isplata

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

Tel: 01/6002-700

7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

  1. Zahtjev za isplatu za tip operacije 3.1.1. podnosi se nakon zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava, jedanput godišnje kroz najduže pet kalendarskih godina. Zahtjev za tip operacije 3.1.1. u pojedinoj godini korisnik može podnijeti po realizaciji prihvatljivih troškova, a najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine. Korisnik podnosi Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj tip operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
  2. Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom V. ovoga natječaja koji je njegov sastavni dio.
  3. Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti štambiljem i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu te zajedno s priloženim računima u izvorniku u papirnatom obliku i sa dokumentacijom koju je korisnik obvezan dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – PODMJERA: 3.1./OPERACIJA: 3.1.1., ZAHTJEV ZA ISPLATU – ne otvarati«, na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Sektor za ruralni razvoj

Služba za odobrenje isplata

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

Tel: 01/6002-700

 1. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je člancima 24. -27. Pravilnika.

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

 1. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017.
 2. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 17. srpnja 2017. i traje do do 18. rujna 2017.

Upiti u vezi s odredbama natječaja se postavljaju isključivo putem web forme sa mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr i to od dana objave natječaja do dana kada započinje rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz stavka 2. ove točke. Samo odgovori na upite koji su postavljeni putem navedene web forme u periodu roka za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz stavka 2. ove točke, se smatraju službenim.

IZVOR: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-3-1-potpore-za-novo-sudjelovanje-u-sustavima-kvalitete-provedba-tipa-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-k/

Back to top button