Novosti

Natječaj za donacije 2016. Svjetlo na zajedničkom putu

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje Natječaj za dodjelu donacija u 2016.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština  pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo  znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta
 • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede;
 • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu;
 • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
 • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Ukupna vrijednost Natječaja

 • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
 • Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.
 • Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

Način prijave i rokovi

 • Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici www.hep.hr.
 • Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
 • Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2016. godinu
 • Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključeni iz Natječaja.
 • Trajanje natječaja – od 4. travnja do 3. svibnja 2016. godine
 • Rok za podnošenje prijave: zadnji dan natječaja do 16:00 sati
 • Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 5. srpnja 2016. godine

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

 • Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
 • Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2016@hep.hr
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima  odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovore o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

VAŽNO

Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adresedonacije2016@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje „kontakt osoba predlagatelja“.

OBRASCI:

 • Prijavnica se ispunjava ovdje
 • Obrazac proračuna koji je obvezan prilog prijavnice preuzmite ovdje
 • Uputu za prijavitelje pogledajte/preuzmite ovdje.

Ovdje su nalaze obrasci za izvještaj koje ispunjavaju organizacije i ustanove koje će dobiti sredstva na natječaju:

 • Izvješće o provedbi projekta preuzmite ovdje
 • Financijski izvještaj o utrošenim sredstvima preuzmite ovdje

Izvor: http://www.hep.hr/dop/natjecaj.aspx

Back to top button