5. LAG natječaj M8

Pitanje 1:

Poštovani/e,

nastavno na telefonski razgovor šaljem pismeni upit vezan za 5. LAG Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“. Grad Benkovac namjera prijaviti projekt „Izgradnje ispraćajne dvorane u Tinju“, u skladu sa točkom 3.1. prihvatljivi projekt 16-groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine) Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Za navedeni projekt Grad Benkovac ima izrađen glavni projekt, troškovnik radova, pravomoćnu građevinsku dozvolu, rješenje o produženju važenja građevinske dozvole, te dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole- suglasnost Ministarstva državne imovine.

S obzirom da u obaveznoj dokumentaciji za sve nositelje projekta ne stoji da Prijavitelj mora dostaviti dokaz vlasništva, ili nekog drugog stvarnog prava upisan u zemljišne knjige, molim Vas da mi odgovorite u kojim uvjetima je isto propisano i da li Grad Benkovac može prijaviti navedeni projekt sukladno dokumentaciji koju Vam dostavljam u privitku.

Molim Vas za odgovor.

Odgovor:

Prema Članku 3.2 Prihvatljivost projekta u tekstu Natječaja, kako bi bio prihvatljiv, projekt mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. m) nositelj projekta mora biti vlasnik građevine ili isti mora dokazati pravni interes. Pravni interes u slučaju ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju građevina iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja podrazumijeva da ako nositelj projekta nije vlasnik zemljišta/postojeće građevine, nositelj projekta mora imati Ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja prijave projekta. Pravni interes u slučaju ulaganja isključivo u opremanje građevina iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja podrazumijeva da ako nositelj projekta nije vlasnik građevine lokacije ulaganja, nositelj projekta mora imati Ugovor o najmu te građevine sklopljen s vlasnikom građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja prijave projekta

Također, prema Prilogu I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta, obvezna dokumentacija za sve nositelje projekta je:

  1. Ugovor o osnivanju prava građenja ili Ugovor o koncesiji sklopljen na rok od najmanje 10 godina i upisan u zemljišne knjige u slučaju ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju građevine ili Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju sklopljen na rok od najmanje 10 godina i upisan u zemljišne knjige u slučaju ulaganja u opremanje građevine.

Pojašnjenje:

Ugovor o osnivanju prava građenja ili Ugovor o koncesiji potrebno je dostaviti u slučaju ulaganja u izgradnju građevine na zemljištu koje nije u vlasništvu nositelja projekta ili u slučaju ulaganja u rekonstrukciju postojeće građevine ako nositelj projekta nije vlasnik te građevine. Ugovor o osnivanju prava građenja odnosno Ugovor o koncesiji mora biti sklopljen između nositelja projekta i vlasnika zemljišta/vlasnika postojeće građevine/davatelja koncesije na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja prijave projekta te mora biti upisan u zemljišne knjige.

Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju potrebno je dostaviti u slučaju ulaganja isključivo u opremanje postojeće građevine koja nije u vlasništvu nositelja projekta te mora biti sklopljen između nositelja projekta i vlasnika građevine koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige. Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja prijave projekta te mora biti upisan u zemljišne knjige.

Lokacija ulaganja navedena u predmetnom Ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju je nositelj projekta naveo u prijavi projekta.


Pitanje 2:

Poštovani,

Grad Benkovac na 5. LAG Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ planira prijaviti rekonstukciju dječjeg igrališta i opremanje sportskih terena u stambenom naselju Barice koji se svi zajedno nalaze na istoj čestici kao multifunkcionalni sportski tereni. U listi prihvatljivih troškova opremanje sportskih igrališta su točka B.6, rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta B.5.

Molim Vas za odgovor mogu li se navedeni prihvatljivi troškovi kombinirati. S obzirom da trebamo suglasnost predstavničog tijela za navedenu prijavu molim Vas za žuran odgovor, da znamo što nam je činiti.

Odgovor:

Sukladno Točki 3.1 Prihvatljivi projekti u tekstu Natječaja, potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

  1. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
  2. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Također napominjemo, sukladno točki 3.2 Prihvatljivost projekta u tekstu Natječaja, kako bi bio prihvatljiv, projekt mora ispuniti i sljedeće uvjete:

  1. h) provedba aktivnosti vezanih za ulaganje ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove navedenih u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu II. Natječaja, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja)
  2. i) aktivnosti građenja vezane uz projekt mogu započeti prije podnošenja prijave projekta, ali pod uvjetom da u trenutku podnošenja prijave projekta vrijednost započetih aktivnosti građenja ne prelazi 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt, no takvi troškovi nisu prihvatljivi, odnosno ulaganje u završetak građenja nije prihvatljivo.

Pitanje 3:

Poštovani,

u okviru Natječaja za provedbu Mjere 8. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ (referentna oznaka: 5874100), molim odgovor na pitanje u nastavku:

  1. Vrijednost projekta koji planiramo prijaviti u sklopu Natječaja iznosi 100.000,00 EUR (s PDV-om) što je ujedno i maksimalna vrijednost projekta sukladno Uputama za Prijavitelje. Ukoliko se u provedbi projekta utvrdi da je došlo do povećanja cijena radova hoće li isti biti odbačen ili će JLS kao prijavitelj snositi razliku troškova?

Odgovor:

Sukladno poglavlju 1.3 Iznos, udio i intenzitet javne potpore u tekstu Natječaja, najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sukladno poglavlju 2.3 Kriteriji za isključenje nositelja projekta (Tko može sudjelovati?), točka 8. u tekstu Natječaja, potpora se ne može dodijeliti nositelju projekta kojemu ukupna vrijednost projekta prelazi propisani najviši iznos projekta iz poglavlja 1.3 natječaja. Isto se odnosi i na povećanje ukupne vrijednosti projekta tijekom provedbe projekta, te će projekt u tom slučaju biti odbačen.

Back to top button