2. LAG natječaj M8

Pitanje 1:

Da li prijavitelj projekta može biti Udruga na području djelovanja LAG-a koja je osnovana u 2018.godini? Da li je moguće da temeljni dio projekta bude rekonstrukcija igrališta pod vlasništvom dviju općina (konkretno Općina Galovac i Općina Sukošan) ukoliko se od istih dobije suglasnost za rekonstrukciju?

Odgovor:

Sukladno poglavlju 2.1. Natječaja Udruga je prihvatljiv prijavitelj ukoliko se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljanim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga. Također, djelatnosti i ciljane skupine Udruge moraju biti povezane s prihvatljivim ulaganjem. Sukladno poglavlju 3.2. Natječaja, nositelj projekta mora biti vlasnik građevine ili isti mora dokazati pravni interes. Ako nositelj projekta nije vlasnik zemljišta/postojeće građevine, nositelj projekta mora imati Ugovor o osnivanju prava građenje sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja prijave projekta. Također, cjelokupna projektno tehnička dokumentacija poput glavnog projekta i svih potrebnih dozvola mora glasiti na nositelja projekta.

Back to top button