Novosti

Jedinstveni zahtjev za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2023. godinu

Od dana 6. ožujka 2023. godine u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju može se podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2023. godinu.

Korisnici Jedinstveni zahtjev i prijavu namjere proizvodnje, održavanja i uzgoja u poljoprivredi mogu podnijeti u razdoblju od 6. ožujka do 15. svibnja 2023. godine

Molimo obratite pozornost, dostava Jedinstvenog zahtjev u zakašnjelom roku (do 9. lipnja 2023.), za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (M10 i M11), za sobom povlači smanjenje plaćanja u  iznosu od 1 % po radnom danu kašnjenja.

Svoj zahtjev korisnici mogu samostalno popuniti u AGRONET-u, nakon čega isti moraju isprintati, vlastoručno potpisati te poštom ili osobno dostaviti u podružnicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu Agencija za plaćanja). Napominjemo kako je Jedinstveni zahtjev moguće podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

Svim poljoprivrednicima kod ispunjavanja Jedinstvenog zahtjeva pomoć će pružati djelatnici Agencije za plaćanja, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede (bivša Savjetodavna služba) i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se provedba intervencija proizvodno nevezanih izravnih plaćanja i proizvodno vezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 20. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) i mjera državne potpore za iznimno osjetljive sektore iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu.

Poljoprivrednicima će u 2023. godini za provedbu mjera i intervencija iz ovoga Pravilnika biti na raspolaganju ukupno 490,6 milijuna eura.

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu objavljen je u Narodnim novinama broj 25/2023 od 2.3.2023. godine, a možete ga pronaći ovdje.

Intervencije proizvodno nevezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana su:

21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost

26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost

30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike

31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina (Eko shema)

31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima (Eko shema)

31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina (Eko shema)

31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama (Eko shema)

31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina (Eko shema)

31.06. Konzervacijska poljoprivreda (Eko shema)

31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (Eko shema).

Intervencije proizvodno vezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana su:

32.01. Krave u proizvodnji mlijeka, uključujući podintervencije:

32.01.01. Krave u proizvodnji mlijeka

32.01.02. Prvotelke

32.02. Tov junadi

32.03. Krave dojilje

32.04. Ovce i koze

32.05. Povrće

32.06. Voće

32.07. Šećerna repa

32.08. Proteinske krmne kulture

32.09. Sjeme

32.09.01. Sjeme – kukuruz (isključujući sjeme konditorskog suncokreta)

32.09.02. Sjeme – krmno bilje

32.09.03. Sjeme – povrće (uključujući krumpir)

32.09.04. Sjeme – uljarice i predivo bilje (osim soje i konditorskog suncokreta).

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana su:

70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima:

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama:

70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex)

70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima

70.02.03. Uspostava poljskih traka (Uspostava cvjetne trake i Uspostava travne trake)

70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

70.04. Ekološki uzgoj:

– Prijelaz na ekološki uzgoj: oranice, višegodišnji nasadi (orah i lijeska, maslina i vinova loza, ostale voćne vrste), trajni travnjaci i povrće

– Održavanje ekološkog uzgoja: oranice, višegodišnji nasadi (orah i lijeska, maslina i vinova loza, ostale voćne vrste), trajni travnjaci i povrće

70.06. Plaćanja za dobrobit životinja:

– Dobrobit životinja u govedarstvu: mliječne krave, tovna junad, rasplodne junice, telad

– Dobrobit životinja u svinjogojstvu: odbijena prasad, krmače/nazimice, svinje za tov

– Dobrobit životinja u peradarstvu: brojleri, nesilice, purani

– Dobrobit životinja u kozarstvu

– Dobrobit životinja u ovčarstvu

70.07. Očuvanje obilježja krajobraza:

70.07.01. Očuvanje suhozida

70.07.02. Očuvanje živica

70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika:

70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka

70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika

71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima:

71.01.01. Plaćanja u gorsko planinskim područjima (GPP)

71.01.02. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima (ZPP)

71.01.03. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima (PPO)

Mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore su:

–        mjera potpore za uzgoj mliječnih krava

–        mjera potpore za uzgoj rasplodnih krmača

–        mjera potpore za proizvodnju duhana

–        mjera potpore za maslinovo ulje

mjera potpore za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

Uvjetovanost

Svi poljoprivredni proizvođači korisnici prethodno navedenih intervencija izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana tijekom cijele godine za koju su podnijeli zahtjev za potporu moraju poštivati sustav uvjetovanosti kako je propisano Pravilnikom o uvjetovanosti.

Pravilnik o uvjetovanosti objavljen je u Narodnim novinama broj 26/2023 od 3.3.2023. godine, a možete ga pronaći ovdje.

Uvjetovanost čine:

(a)   propisani zahtjevi upravljanja (SMR) kao 11 obveznih zahtjeva kojih se mora pridržavati obveznik u obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, na način propisan Prilogom I. Pravilnika o uvjetovanosti

(b)   dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti (GAEC) kao 9 minimalnih uvjeta upravljanja na poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno obveznih uvjeta kojih se mora pridržavati obveznik u obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim površinama u svom korištenju, na način propisano Prilogom II. Pravilnika o uvjetovanosti

Uvjetovanost je vezana uz područja:

– klima i okoliš, uključujući vodu, tlo i bioraznolikost eko-sustava

– javno zdravlje i zdravlje bilja

– dobrobit životinja.

Kontrola uvjetovanosti uključuje administrativnu kontrolu, provjeru sustavom za nadzor površina (Monitoring) i kontrolu na terenu uvjetovanosti kod obveznika. Kontrolu uvjetovanosti provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Administrativne kazne za nepoštivanja uvjetovanosti određuju se u skladu s Prilogom III. Pravilnika o uvjetovanosti i ovise o utvrđenoj nesukladnosti, njezinom opsegu, ozbiljnosti, namjeri, ponavljanju i trajanju.

Administrativna kazna ne primjenjuje se ako je njezin iznos po obvezniku u kalendarskoj godini 100 eura ili manji.

Izvor: https://www.apprrr.hr/podnosenje-jedinstvenog-zahtjeva-za-izravne-potpore-poljoprivredi-i-iaks-mjere-ruralnog-razvoja-za-2023-godinu/

Back to top button