Novosti

Rana upozorenja poljoprivrednicima putem AGRONET sustava!

Agencija za plaćanja je u AGRONET sustav postavila rana upozorenja poljoprivrednicima kako bi se smanjile greške kod podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu.

Prihvatljiva površina za dobivanje potpore je poljoprivredna površina koja se koristi kao obradivo zemljište, trajni travnjak ili trajni nasad i na kojoj se obavlja poljoprivredna aktivnost i upisana je u ARKOD sustav u skladu s pravilnikom kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (čl. 7.), propisano je da Jedinstveni zahtjev korisnika može biti obuhvaćen prethodnom provjerom na temelju dostupnih baza i podataka te podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka, te će korisnik biti obaviješten o rezultatima prethodnih provjera putem AGRONET-a. Korisnik može u skladu s rezultatima prethodnih provjera izmijeniti Jedinstveni zahtjev do roka propisanog navedenim Pravilnikom.

Rezultati trenutnih provjera već su vidljivi za provjeru poljoprivredne aktivnosti jesenske obrade tla u AGRONET sustavu/Jedinstvenom zahtjevu/Listu B:

Poljoprivredniku je dostupan  podatak „Monitoring obavijesti“  koji mu omogućuje da ispravnije popuni Jedinstveni zahtjev.

Primjer:

Prije no što poljoprivrednik prijavljuje kulturu, ako nema na toj površini vidljivu jesensku obradu tla, ne bi trebao prijavljivati jesensku kulturu.

Ako ima jesensku obradu tla, a radilo se ranije o livadi ili pašnjaku, treba ažurirati podatak o vrsti uporabe u ARKOD sustavu (iz livade u oranicu) ili razmotriti da li se radi o okolišno osjetljivim travnjacima pa mu takva prenamjena nije ni dozvoljena.

Osim toga pratiti će se i biti dostupne i druge aktivnosti, primjerice: poljoprivredna aktivnosti proljetne obrade tla, visoke vegetacije, žetve, košnje/napasivanja i druge poljoprivredne aktivnosti koje je moguće pratiti navedenim podacima i koje mogu pomoći poljoprivredniku ispravnije popuniti Jedinstveni zahtjev.

Naime, monitoring – sustav za nadzor i kontinuirano praćenje površina označava postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka jedan je od obveznih alata  Zajedničke poljoprivredne politike za sve zemlje članice EU u novom programskom razdoblju te će kao takav biti jedan od obveznih osnovnih elemenata provjere  Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS sustava) a koji je preduvjet za isplatu potpora.

 Izvor: https://www.apprrr.hr/rana-upozorenja-poljoprivrednicima-putem-agronet-sustava/
Back to top button