Novosti

Objavljen Pravilnik za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2706

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.2.1. »POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.2.1) u okviru podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, mjere 6 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Zakonodavstvo

Članak 2.

Tip operacije 6.2.1. provodit će se sukladno:

– Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama,

– Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama,

– Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama,

– Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (OJ L 193, 1.7.2014, p. 1-75, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 702/2014),

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17),

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama,

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »projekt« skup aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva koje korisnik navodi u poslovnom planu

2. »tip operacije« – skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

3. »natječaj« javno objavljeni poziv na podnošenje Zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji od teksta natječaja, priloga i obrazaca

4. »korisnik« poljoprivredno gospodarstvo koje je podnijelo Zahtjev za potporu i koje je izravno odgovorno za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

5. »nositelj diversificirane djelatnosti« – član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva koji će provoditi aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za potporu

6. »Prilog I. Ugovora« – prilog I Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01), koji sadržava popis poljoprivrednih proizvoda

7. »građenje« kako je definirano u propisima kojima se uređuje područje gradnje

8. »poduzeće« kako je definirano u članku 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014., str. 1 – 75, u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 702/2014)

9. »gospodarska djelatnost« – djelatnost poduzetnika koja se sastoji u nuđenju robe i usluga na tržištu

10. »mikro i mala poduzeća« – poduzeća definirana Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

11. »partnerska poduzeća« – sva poduzeća koja nisu razvrstana pod povezana poduzeća, a među kojima postoji veza kako je definirano u članku 3. stavku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

12. »povezana poduzeća« – poduzeća među kojima postoji jedna od veza kako je definirano u članku 3. stavku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

13. »poduzetnik u teškoćama« za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije

14. »javna potpora« – svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

15. »nepravilnost« znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2., stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

16. »sumnja na prijevaru« – znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

17. »AGRONET sustav« – zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR Zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

18. »standardni ekonomski rezultat« (engl. Standard Output – u daljnjem tekstu: SO) – predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na pragu gospodarstva koja ne uključuju potpore i poreze

19. »ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva« – zbroj vrijednosti svih proizvodnji dobiven množenjem SO svake pojedine proizvodnje s odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje

20. »ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva« – ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva izražen u eurima

21. »ruralno područje« – cijelo područje Republike Hrvatske, osim administrativnih centara četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek)

22. »nepoljoprivredni proizvod« – proizvod koji nije naveden na popisu iz Priloga I. Ugovora

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu

b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura

c) biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014

d) imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

e) kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca

f) poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik

g) pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

h) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu

i) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

(2) Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavka 1. točke a), b), e), f), g) i h) te dodatno:

a) nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta

b) korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje

c) ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Isključenje korisnika

Članak 5.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) nema podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji

d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

f) su iste prihvatljive aktivnosti već sufinancirane sukladno članku 3. stavku 1. točka 14.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 6.

(1) Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

(2) Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

(3) Korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s odredbama iz članka 7.ovoga Pravilnika.

(4) Prihvatljivi sektori iz članka 10. moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.

(5) Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

(6) U sektoru prerade/trženja, izlazni proizvod prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora.

(7) Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Poslovni plan

Članak 7.

(1) Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji će biti sastavni dio natječaja.

(2) U poslovnom planu korisnik mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta.

(3) Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

a) uspostavu nove djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili

b) uspostavu nove djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

(4) Provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od sklapanja ugovora o financiranju, a financijska i ekonomska održivost projekta moraju biti dokazane u razdoblju od deset godina.

(5) Provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od tri mjeseca od datuma sklapanja Ugovora o financiranju.

(6) Podaci navedeni u poslovnom planu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) u periodu od pet godina nakon konačne isplate potpore.

Prihvatljivost aktivnosti

Članak 8.

(1) Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti iz članka 10. poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.

(2) Potencijalna ograničenja u kvaliteti, cijeni ili količini za nabavu roba, radova ili usluga iz stavka 1. ovog članka, biti će definirana Natječajem.

(3) Aktivnosti su prihvatljive ako:

a) su u skladu s ovim Pravilnikom i natječajem

b) su povezane s projektom i ako su nastale u okviru projekta

c) su nastale kod korisnika

d) su usklađene s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

e) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

f) se provode na području Republike Hrvatske i

g) su usklađene s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(4) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(5) Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

Neprihvatljive aktivnosti

Članak 9.

Aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove studentske domove, barove, objekte jednostavnih usluga nisu prihvatljive u ovoj operaciji.

Prihvatljivi sektori

Članak 10.

Prihvatljivi sektori su:

1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

b) usluge u društvenim djelatnostima

c) intelektualne usluge

3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Broj projekata po korisniku

Članak 11.

(1) Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

(2) Ako je korisnik istodobno nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i/ili vlasnik obrta te odgovorna osoba u pravnoj osobi, Zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih.

(3) U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća, a sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, na jednom natječaju za isti tip operacije samo jedno poduzeće može podnijeti jedan Zahtjev za potporu.

(4) Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu unutar tipa operacije 6.2.1. tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(5) Potpora za tip operacije 6.2.1. može se dodijeliti istom korisniku/nositelju aktivnosti diversifikacije odnosno istom poljoprivrednom gospodarstvu samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020.

(6) Korisnici/nositelji aktivnosti diversifikacije u tipu operacije 6.2.1. mogu podnijeti Zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« nakon izvršene konačne isplate potpore za projekt iz tipa operacije 6.2.1..

Visina potpore

Članak 12.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

(2) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(3) Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti preračunato za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

Kriteriji odabira

Članak 13.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve Zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuje se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Priprema i objava natječaja

Članak 14.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja,

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju,

c) uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju,

d) uvjete prihvatljivosti aktivnosti/troškova i dokumentaciju,

e) pokazatelje provedbe projekta,

f) visinu i intenzitet potpore,

g) način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za potporu,

h) način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za isplatu,

i) popis priloga i obrazaca,

j) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popis radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja -www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 15.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u stavku 3. ovoga članka. Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na način propisan člankom 14. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 16.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja,

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 14. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 17.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom

g) načelo tajnosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 18.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenih natječaja.

(2) Postupak dodjele potpore uključuje:

a) zaprimanje Zahtjeva za potporu

b) rangiranje zaprimljenih Zahtjeva za potporu

c) administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika, projekta, te dodjelu bodova prema kriterijima odabira

d) izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Obavijesti o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, i/ili Odluke o odbijanju Zahtjeva za potporu i

e) ugovaranje.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 19.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio Zahtjev za potporu.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zaprimanje i rangiranje Zahtjeva za potporu

Članak 20.

(1) Nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja izrađuje rang-listu Zahtjeva za potporu na temelju traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang-listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, određivanje prednosti će biti propisano natječajem, a prednost može biti povezana s pojedinim sektorom/aktivnosti, pojedinim aktivnostima unutar sektora, pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu.

3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje Zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang-listi formiranoj temeljem broja bodova koje si je korisnik dodijelio u AGRONET-u.

(2) Rang-lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova te svakodnevno ažurirati rang-listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu Zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom Zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li Zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te Zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove prema kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole Zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune/obrazloženja/ispravke. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka kao i rokovi za dostavu istih bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom Zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni iznos potpore veći od traženog u Zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore

Članak 22.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 90 dana od dana zaprimanja zadnje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu na natječaj, nakon provedenih radnji iz članaka 20. i 21. ovoga Pravilnika, donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi Odluku o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke a) ovog članka za pozitivno ocijenjene Zahtjeve za potporu. U slučaju da je administrativnom kontrolom Zahtjeva za potporu utvrđen manji ukupan broj bodova po kriterijima odabira, Agencija za plaćanja će u Odluci o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu navesti razloge umanjenja.

(3) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju s korisnicima za koje je donijela Odluku o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke a) ovoga članka i za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje Obavijest o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisniku za Zahtjev za potporu za koji sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki negativno ocijenjen zahtjev za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti i/ili kriterija odabira i drugih uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom u kojoj će biti obrazloženi razlozi odbijanja.

Ugovor o financiranju

Članak 23.

(1) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore te isplata sredstava.

(2) Predložak ugovora o financiranju sastavni je dio natječaja.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i korisnik/ovlaštena osoba korisnika u roku propisanom natječajem.

(4) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio ugovor o financiranju podnosi Zahtjev za isplatu na način propisan člankom 26. ovog Pravilnika.

Odustajanje korisnika

Članak 24.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od Zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

b) podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava dužan je putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke b. ovoga članka. Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

Razdoblje provedbe projekta

Članak 25.

(1) Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci.

(2) O svakom produženju trajanja provedbe projekta Agencija za plaćanja odlučuje individualno te o tome donosi Odluku.

Isplata potpore

Članak 26.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim Zahtjevima za isplatu.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a Zahtjev za isplatu podnosi se dva puta u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

a) isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore i započetih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

b) isplata druge/zadnje rate slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

(3) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je određeno ugovorom o financiranju.

(4) Prije konačne isplate Agencije za plaćanja će provesti posjet projektu.

(5) Posjetom projektu mogu biti izrečene aktivnosti koje je korisnik dužan ispraviti prije donošenja Odluke o isplati za što će Agencija korisniku ostaviti primjeren rok.

(6) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(7) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku iz stavka 6. ovog članka najkasnije u roku 90 dana od dana podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu.

(8) U rok od 90 dana iz stavka 7. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku do donošenja odluke Povjerenstva za prigovore.

Kontrola na terenu

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu aktivnosti kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ukoliko je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: da su aktivnosti iz poslovnog plana stvarno provedene, da je Zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, da se korisnik bavi aktivnošću za koju je ostvario potporu i da je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(4) Kontrolu aktivnosti može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

Povrat sredstava

Članak 28.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Podnošenje prigovora iz članka 29. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Izjavljivanje prigovora

Članak 29.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od osam (8) dana od dana dostave odluke.

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku najkasnije u roku od pet (5) dana od dana dostave odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(5) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(6) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET sustava.

(7) Agencije za plaćanja dužna je dostaviti Povjerenstvu za prigovore pisano očitovanje na navode iz Prigovora korisnika u roku od 5 dana od dana podnošenja Prigovora.

(8) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(9) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(10) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(11) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(12) Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, u roku od trideset dana od dana dostave potpunog prigovora.

ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 30.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

Državne potpore

Članak 31.

(1) Pravila vezana uz državne potpore primjenjiva su samo na korisnike koji provode gospodarsku djelatnost.

(2) Svaka potpora za prihvatljive projekte/operacije unutar Podmjere 6.2. koja ispunjava sve opće i posebne uvjete utvrđene u Uredbi (EU) br. 702/2014, za kategorije potpora navedene u članku 45. Uredbe (EU) br. 702/2014, se izuzima od obveze prijave u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. UFEU-a.

(3) Pravila vezana uz zbrajanje državnih potpora primjenjivati će se na način i pod uvjetima kako je to definirano člankom 8. Uredbe (EU) br. 702/2014.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe za tip operacije 6.2.1. iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« unutar mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 42/15 i 6/17).

Stupanje na snagu

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/16

Urbroj: 525-08/0473-17-16

Zagreb, 20. studenoga 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Back to top button