Novosti

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2016. godinu

Dodjela potpora odnosno provođenje i sufinanciranje projekata provodi se kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

 1. Potpore za pripremu projektne dokumentacije u ribarstvu i marikulturi

1.1.  tehnička dokumentacija:

–         idejno rješenje

–         idejni projekt

–         glavni projekt

–         izvedbeni projekt

1.2.  financijska dokumentacija

–         poslovni plan

–         investicijska studija

1.3.  konzultantske usluge kod pripreme prijavne dokumentacije za EU fondove

 

 1. Potpore za razvoj ribarstva i marikulture

2.1. nabava proizvedene dugotrajne imovine potrebne za obavljanje ribarske

djelatnosti:

–         plutače

–         oznake

–         lanci

–         oprema za sidrenje

–         HTZ oprema

–         Ronilačka oprema

–         Plutajući objekti

–         Manipulativna oprema za rad na uzgajalištu

–         Radni strojevi

2.2. projekti promidžbe i marketinške pripreme ribarskih proizvoda:

–         izrada i tisak promidžbenog materijala

–         izrada nove web stranice

–         promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda

–         promocija na domaćem i / ili inozemnom tržištu

–         izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brenda, dizajn etikete, ambalaže

–         savjetodavne i druge intelektualne usluge

–         analiza proizvoda prije stavljanja proizvoda na tržište

2.3. uvođenje sustava analize opasnosti kontrolnih točaka (HACCP sustava) u

objekte uključene u uzgoj i / ili preradu morskih organizama

2.4. edukacija i stručno osposobljavanje za zanimanja u ribarstvu

2.5. organizacija stručnih skupova, edukacija, radionica i znanstveno istraživačkih

projekata

2.6.  organiziranje manifestacija i događanja čiji je cilj promidžba i trženje ribarskih

proizvoda i podizanje javne svijesti o održivosti proizvoda ribarstva i marikulture

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Popis dokumentacije nalazi se na Zahtjevu za potporu.

 

KRITERIJ I VISINA POTPORA

Sufinanciranje je ograničeno do 50% ukupnih dokumentiranih troškova. Najveći pojedinačni iznos do 20.000,00 kn po korisniku.

Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćeni od 1. rujna 2015. godine do 1. rujna 2016. Godine.

 

PRIHVATLJIVI TRAŽITELJI ZA DODJELU POTPORA

Potpora se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama iz ranga mikro poduzeća (manje od 10 zaposlenika, godišnji promet manji od 2.000.000,00 EUR) koje su ovlaštenici povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama  odnosno s registriranom djelatnošću uzgoja  i prerade ribe te ostalih morskih organizama te imaju prebivalište/sjedište na području Zadarske županije (u daljnjem tekstu:Tražitelj):

 

OPĆI UVJETI

Tražitelj potpore mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • Predmet  dodjele potpore mora se obavljati na području Zadarske županije.
 • Tražitelj nema nepodmirenih obveza prema državi i Zadarskoj županiji.
 • Tražitelj mora financirati troškove koji su predmet ovog Programa,.
 • Tražitelju ne smije biti blokiran poslovni račun zadnji mjesec od predaje zahtjeva za potporom.
 • U Obrascu – Zahtjev za prijavu potrebno kod Opisa predmeta sufinanciranja/projekta detaljnije obrazložiti predmet sufinanciranja, dok kod Predmeta sufinanciranja označiti predmet sufinanciranja i traženi iznos.
 • Svi priloženi računi moraju imati potvrdu o plaćanju.
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak
 • Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti veći od 100,00 kn s PDV-om.
 • Konzultantske usluge kod pripreme projektne dokumentacije za prijavu na EU fondove mora izvršiti ovlašteni konzultant registriran za obavljanje navedene djelatnosti.
 • Tehničku dokumentaciju mora izraditi ovlašteni inženjer ili ovlašteni arhitekt. Izjava ovlaštenog arhitekta i tisak gore naveden dokumentacije se ne uzimaju kao prihvatljiv trošak.

 

ROK, NAČIN I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Rok za podnošenje Zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva, a traje do 1. rujna 2016. godine. Potpore se odobravaju po redoslijedu zaprimanja, do utroška sredstava planiranih u proračunu Županije, a najkasnije do 31. prosinca 2016. godine

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se isključivo na prijavnim obrascima koji se nalaze na web stranici Zadarske županiji, www.zadarska-zupanija.hr  ili se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu.

Zahtjev za sufinanciranjem te sva potrebna dokumentacija dostavlja se ISKLJUČIVO na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar s naznakom Potpore u ribarstvu i marikulturi za 2016. godinu, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu.

Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Administrativnu obradu prijave te tehničku obradu Zahtjeva, uz ovlaštenje da od Tražitelja zatraži pojašnjenje ili uređenje Zahtjeva, odredi ili zatraži dodatne priloge te kontroli utroška potpore na terenu obavlja Upravni odjel za poljoprivredu Zadarske županije.

 

Povjerenstvo za odobravanje potpora će nakon razmatranja i ocjena Zahtjeva koji ispunjavaju formalne uvjete najkasnije u daljnjem roku od 30 dana izraditi prijedlog odluke o odobravanju potpora te ga dostaviti županu na nadležno odlučivanje.

 

DODATNE  INFORMACIJE

Sva pitanja vezna uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronskim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr

Tekst javnog poziva objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr,  a obavijest o objavi Javnog poziva u dnevnom tisku.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Izvor: http://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-menu/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji

Back to top button