Novosti

380 milijuna kuna bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda za vodoopskrbu i odvodnju

U travnju 2015. godine je objavljen Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007. – 2013.“ za Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija/vodoopskrbnog područja sukladno Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva. Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2 000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava namijenjen za poziv iznosi 380 milijuna kuna (230 milijuna kuna za projekte javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom te 150 milijuna kuna za projekte javne vodoopskrbe), a preostalih minimalnih 15% iznosa biti će financirano iz nacionalnih sredstava (prijavitelj  tj. javni isporučitelj vodnih usluga 10%, a Hrvatske vode ostatak). U sklopu poziva je pristiglo ukupno 119 projektnih prijava od čega je za financiranje odabrano 49 prijava te je za 44 prijave donesena Odluka o financiranju. Od preostalih, za 4 prijave odluke će biti donesene po završetku postupka izrade Studije utjecaja na okoliš/Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te za jednu prijavu po zaprimanju mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP) vezano za utjecaj zahvata na okoliš i ekološku mrežu nakon dostavljenih dodatnih pojašnjenja od strane prijavitelja. Za sve prijave za koje je donesena Odluka o financiranju u tijeku je priprema te usuglašavanje sadržaja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju nakon čega će uslijediti i potpisivanje istih.

Ovo je zadnji projekt koji se financira u okviru Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007. – 2013.“. Sljedeći projekti biti će financirani sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ u sklopu kojeg je vodnokomunalnom sektoru na raspolaganju 1,05 milijardi eura. Ovakav tip poziva koji se odnosi na financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje ne planira se u narednom razdoblju u kojem se prvenstveno planira financirati projekte koji postižu cjelovito rješenje aglomeracije/vodoopskrbnog područja sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina.

 
Projekti javne vodoopskrbe i iznosi dodijeljenih sredstava:

Naziv prijavitelja Naziv projekta Konačna ukupna vrijednost nakon korekcija Konačni iznos ukupnih prihvatljivih troškova nakon korekcija Odluka o financiranju (datum)
Koprivničke vode d.o.o. Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnice 24.012.500 19.210.000 15.12.2015.
KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA BIOGRADSKE RIVIJERE – PODSUSTAVA BIOGRAD NA MORU 15.571.940 12.319.215 15.12.2015.
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata kanalizacijskog sustava u dijelu Aglomeracije Split-Solin 37.665.588 29.982.470 U TIJEKU PUO
Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Rekonstrukcija postojećeg kolektora odvodnje u ulici Domovinskog rata 1.494.263 1.195.410 22.12.2015.
Moslavina d.o.o. Kanalizacijski cjevovod u ulici Repušnička Lipa u Repušnici 2.793.407 2.564.990 15.12.2015.
Vodovod d.o.o., Slavonski Brod Aglomeracija Slavonski Brod – Rekonstrukcije 36.362.550 29.090.040 15.12.2015.
Hvarski vodovod Izvođenje građevinskih radova na sanaciji kanala oborinske i fekalne odvodnje u Starom Gradu 2.445.295 1.956.236 15.12.2015
ViK Split d.o.d. Proširenje kanalizacijske mreže Aglomeracije Kaštela-Trogir 34.912.653 27.930.122 5.1.2016.
Međimurske vode d.o.o. Građenje vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec 38.158.157 30.526.526 17.12.2015.
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. PROJEKT OSIJEK 3 21.614.776 17.291.821 20.11.2015.
Odvodnja Rovinj d.o.o. Projekt izgradnje dijela sustava javne odvodnje na području aglomeracije Rovinj 9.191.319 7.353.055 17.12.2015.
VARKOM d.d. II ETAPA – SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA SVIBOVEC PODRAVSKI 4.983.722 3.890.978 U TIJEKU PUO
Liburnijske vode d.o.o. Ičići Vodno-komunalni objekti aglomeracije Liburnija 052015 14.750.000 11.800.000 15.12.2015.
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU VODOOPSKRBE I ODVODNJE 27.785.375 22.288.300 5.1.2016.
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. DOGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE NA PODRUJU AGLOMERACIJE MALI LOŠINJ-PREDIO POLJANA 5.345.021 4.276.016 15.12.2015
Komunalno trgovačko društvo VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. Izgradnja dijela sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda – Novi Vinodolski (područje Mikulja i Pod Sv.Mikulj) 7.267.563 5.814.050 15.12.2015
Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci 16.337.500 13.070.000 22.12.2015.
Vodovod Dubrovnik d.o.o. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda CS Štikovica-VS Vrbica-Lozica do naselja Mokošica i kanalizacija naselja Lozica 9.831.281 7.865.025 15.12.2015
Našički vodovod d.o.o. Izgradnja/rekonstrukcija manjih dijelova vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Našice 9.382.592 7.506.074 15.12.2015
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Nastavak izgradnje i rekonstrukcija vodovodne mreže aglomeracije Novi Jankovci na području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. 12.008.687 9.606.950 ZA DIO ZAHVATA POTREBNO JE PROVESTI OCJENU O POTREBI PUO
Virkom d.o.o. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gradina 12.479.495 8.392.826 ZA  ZAHVAT JE POTREBNO PROVESTI OCJENU O POTREBI PUO
MURVICA d.o.o. I. FAZA KANALIZACIJE SANITARNIH OTPADNIH VODA NASELJA JADRANOVO 7.643.875 6.115.100 15.12.2015.
Vodovod d.o.o. Izgradnja podsustava odvodnje Blato- glavni kanalizacijski kolektori i crpne stanice te zamjena vodovodnih cijevi usporedno s izgradnjom kanalizacije 35.791.250 28.633.000 15.12.2015
Slavča d.o.o. za komunalne djelatnosti Izgradnja vodooskrbne mreže u Ulici Sv.Vida i vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u centru grada Nova Gradiška 3.618.404 2.894.723 15.12.2015.
ALBANEŽ d.o.o. FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA MEDULIN 6.255.845 3.913.620 15.12.2015.
Hidrobel d.o.o. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Gat 21.295.436 17.036.349 22.12.2015.

 
Projekti javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom iznosi dodijeljenih sredstava:

Naziv prijavitelja Naziv projekta Konačna ukupna vrijednost nakon korekcija Konačni iznos ukupnih prihvatljivih troškova nakon korekcija Odluka o financiranju (datum)
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb Razvoj sustava vodoopskrbe (Aleja Bologne) i Odovodnje (I. etapa SCADA odvodnje) Grada Zagreba 28.387.264 22.709.811 5.1.2016.
VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom Zadar Izgradnja i sanacija dijelova sustava javne vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Zadar 15.179.505 12.143.604 5.1.2016.
IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti Poboljšanje vodoopskrbe na području grada Ploča 6.660.931 5.328.745 15.12.2015.
Istarski vodovod d.o.o. Buzet REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBNOG PODRUČJA ISTRA 30.980.130 23.370.606 15.12.2015
Vodovod Pula d.o.o. Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u naselju Banjole sjever 9.231.250 7.385.000 15.12.2015.
Hvarski vodovod Izgradnja vodosprovodnika Vrisnik-Svirče 2.573.301 2.058.640 5.1.2016.
Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda Rekonstrukcija dijela Vodoopskrbnog sustava Metković 4.603.638 3.682.910 15.12.2015
Moslavina d.o.o. Kutina Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi 34.292.243 32.976.535 15.12.2015.
Vodorad d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Đurđenovac Rekonstrukcija i proširenje vodocrpilišta ”Đurđenovac” Q=40 l/s i izgradnja vodovodne mreže naselja Lipine 21.120.592 16.896.474 22.12.2015.
Komunalije d.o.o. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u aglomeraciji Đurđevac 37.431.626 29.945.301 5.1.2016.
Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir Proširenje vodospremnika (V=1.500m3) Beli Manastir 2.838.751 2.271.001 ČEKA SE IZDAVANJE MIŠLJENJA MZOIP-a
Vode Jastrebarsko d.o.o. Izgradnja magistralnog cjevovoda “Izvorište Sopote-pk Prilipje” 2.575.000 2.060.000 15.12.2015.
Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga Požega Filtarsko postrojenje Kutjevo 2.950.671 2.360.537 15.12.2015.
Vodovod Labin d.o.o. Labin “MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE: Zamjena postojećeg tradicionalnog načina dezinfekcije vode za

ljudsku potrošnju sa novom ekološki certficiranom tehnologijom”

3.502.166 2.801.733 15.12.2015
Humvio d.o.o. Hum na Sutli Izgradnja vodoopskrbnog sustava Harina Zlaka II.C faza III. dio te nastavak izgradnje opskrbe vodom naselja Lupinjak

(Sustav Kostel-Klenovec)

2.707.663 2.166.130 15.12.2015.
RAD d.o.o. Drniš VODOVOD ČIKOLA – KLJACI 2.255.000 1.804.000 5.1.2016.
VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Pregrada IZGRADNJA I OPTIMALIZACIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA PREGRADA 2.124.944 1.699.956 17.12.2015.
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Nastavak izgradnje sustava javne odvodnje i rekonstrukcija vodovodne mreže aglomeracije Nijemci na području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. 3.801.820 3.041.456 15.12.2015.
Voda d.o.o. Orahovica Rekonstrukcija opskrbnih cjevovoda vodoopskrbe na području grada Orahovice: III. i IV. faza 5.545.819 4.436.655 15.12.2015
Komunalije Ilok Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Iloku 7.018.750 5.615.000 17.12.2015.
Međimurske vode d.o.o. Čakovec Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe na području  Međimurske županije 17.477.500 13.982.000 5.1.2016.
Komunalno Ozalj d.o.o. PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ 9.475.000 7.580.000 15.12.2015.
VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar Prijava financiranja provedbe investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara i okolnih naselja 6.643.750 5.315.000 15.12.2015.

Izvor: http://www.mps.hr/default.aspx?id=17609

Back to top button